Chính sách riêng tư Gminh Kids:
- Thông tin cá nhân của bạn: Chúng tôi không thu thập, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn
- Các thông tin chúng tôi xử lý: Ứng dụng có cơ chế truyền thông báo giữa client và server để việc sử dụng ứng dụng được tốt hơn nên cần có quyền truy cập internet. Không có bất kỳ thông tin cá nhân nào được truyền tải trong ưng dụng.
- Chúng tôi được công bố các thông tin nào ra bên ngoài: Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba, không mua bán, thương mại thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài.
- Đồng ý chính sách:- Bằng cách sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các chính sách bảo mật của chúng tôi.